۳۹۴. امروز یه مهمون مهم داریم!

اون لحظه‌ای که از ” اِی … بدک نیستم” میرسی به ” وای خدا من چقد زشتم 🙁 ” ….

دقیقا همون لحظه‌ست که عاشق شدی!!!!! 😐

+ نمیدونم چی بپوشم!!!!!

اون لحظه‌ای که از " اِی ... بدک نیستم" میرسی به " وای خدا من چقد زشتم :( " ....

دقیقا همون لحظه‌ست که عاشق شدی!!!!! :|


+ نمیدونم چی بپوشم!!!!!