انتخاب زنبورداران چورسی در انتخابات هیات امنای شهرستان چایپاره

انتخاب زنبورداران چورسی در انتخابات هیات امنای شهرستان چایپاره

هیت امنای تعاونی زنبورداران شهرستان چایپاره با انتخاب زنبورداران چورسی

                 
بترتیب:آقایان:اکبروهابزاده،حاج حسن عبدالغفور،محمدرضاجعفرزاده
 
بازرس: آقای عادل وهاب زاده چورسی

انتخاب زنبورداران چورسی در انتخابات هیات امنای شهرستان چایپاره
هیت امنای تعاونی زنبورداران شهرستان چایپاره با انتخاب زنبورداران چورسی
                 
بترتیب:آقایان:اکبروهابزاده،حاج حسن عبدالغفور،محمدرضاجعفرزاده
 

بازرس: آقای عادل وهاب زاده چورسی


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.